Rewitalizacja Centrum Inicjatyw Społecznych

Pomysłodawca:  Krystyna Kozikowska-Koppel.

Koordynator: Joanna Sarré.

Przedstawienie idei programu:

CIS zbliża się do 25-lecia istnienia i wkracza powoli w wiek dojrzały. Najbardziej popularną teorią reprezentującą rozwój organizacji jest teoria cyklów życia organizacji amerykańskiego teoretyka Larrego Greinera. Według niej rozwój organizacji jest następstwem okresów ewolucyjnych kończących się kryzysem stymulującym zmiany. Modelowy cykl życia organizacji zakłada, że rozwija się ona w kilu fazach. Najczęściej organizacje zaczynają jako twory małe. Postacią centralną jest założyciel oraz jego styl pracy, energia. Struktura firmy przyjmuje styl nieformalny, przedsiębiorstwo błyskawicznie reaguje na potrzeby otoczenia. Ludzie ją tworzący są indywidualistami – kreatywni, przedsiębiorczy, a także silnie się  z organizacją identyfikujący. Jednak podział zadań i odpowiedzialności jest niejasny – wszyscy robią wszystko. Kryzys rozwojowy, jaki pojawia się po pewnym czasie, to kryzys przywództwa – charakteryzuje się nadmiernym przeciążeniem szefa. Powstaje potrzeba profesjonalizacji działań, rozwijania określonych zadań i celów. Tego typu potrzeba pojawiła się obecnie w naszej organizacji.

Cele programu:

Celem programu jest stworzenie warunków do bardziej skutecznego realizowania misji: inspirować i wspierać działania na rzecz społeczności lokalnej, propagować aktywne postawy społeczne, pomagać ludziom w samoorganizowaniu się. Chcemy zwiększyć dostępność naszego lokalu zarówno dla członków CIS jak i innych osób, zaktywizować naszych członków i powiększyć ich liczbę, zainicjować tworzenie nowych projektów.

Co z niego może mieć uczestnik?

Realizacja projektu oznacza dla jego uczestników możliwość wzięcia udziału w nowych, inspirujących wydarzeniach, uzyskania bardziej fachowej pomocy w procesie tworzenia i  realizowania własnych projektów, rozwój więzi społecznych i uzyskanie różnych form wsparcia zarówno osobistej jak i społecznej samorealizacji.

Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):

W programie zaplanowano:

  • PROWADZENIE REGULARNYCH, ATRAKCYJNYCH SPOTKAŃ w tym:

CYKL: INSPIRUJĄCE SPOTKANIA OTWARTE (ISO) dla członków CIS, otwarte też dla osób spoza CIS, prowadzone w formie wykładów, połączonych z dyskusją ukierunkowaną na sprecyzowanie wniosków, służących zainspirowaniu uczestników do działań społecznych. Streszczenia wykładów zamieszczane są na stronie internetowej w dziale BIBLIOTEKA, w zakładce INSPIRACJE.

CYKL: ROZMOWY ZAANGAŻOWANE w postaci spotkań przy ognisku w ciepłe i pogodne piątkowe wieczory, organizowanych raz w miesiącu w okresie od maja do września. Poświęcone są rozmowom na temat zainteresowań, wizji, marzeń uczestników, służą odkrywaniu potencjalnych obszarów działania społecznego, wymianie poglądów, budują motywację do wspólnego działania i tworzą więzi grupowe.  Ilość spotkań uzależniona jest od warunków pogodowych, a zaproszenia rozdawane są na ISO oraz wysyłane po uprzednim wpisaniu się na listę zainteresowanych.

Oba cykle zakończy SPOTKANIE OPŁATKOWE dla członków CIS w grudniu 2017 r., w trakcie którego dokonane zostanie podsumowanie minionego roku i  sformułowane plany na rok następny.

WARSZTATY DLA CZŁONKÓW CIS – integrujące nowych i starych członków wokół wspólnych obszarów zaangażowania. Planujemy przeprowadzenie 3 warsztatów psychoedukacyjnych (2 dwudniowe i 1 jednodniowy) w okresie jesienno-zimowym, które będą obejmowały następującą tematykę: identyfikacja własnych zasobów i tworzenie planów działania, konstruktywna komunikacja i działania grupowe.

  • AKCJĘ PROMOCYJNĄ, która ogniskuje się wokół obchodów 25 rocznicy istnienia CIS. W jej ramach planujemy wydrukowanie kalendarza na rok 12.2017-2018, promującego idee zaangażowania społecznego obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne na przykładzie działalności CIS oraz przygotowanie uroczystych obchodów 25-lecia.
  • Utworzenie stanowisk i ZATRUDNIENIE 2 ASYSTENTÓW ZARZĄDU DS. MERYTORYCZNYCH (Starszego i Młodszego), co ma zwiększyć stałą dostępność biura dla członków CIS, wolontariuszy i innych interesantów, usprawnić i poszerzyć nasze działania.
  • ZATRUDNIENIE KONSULTANTA DS. PR , do którego zadań należy nadzór nad kontaktami z mediami i medialną stroną internetowego przekazu.
  • Optymalizację i systematyczną aktualizację stron internetowych.
  • Rozwój współpracy z lokalnymi mediami.
  • Przeszkolenie z zakresu księgowości osoby zajmującej się w CIS Finansami, co ma zwiększyć profesjonalizm obsługi księgowo-biurowej CIS i uniezależnić CIS od zewnętrznych biur księgowych.
  • Doposażenie sprzętowe biura.

Do kogo adresowany?

Projekt adresowany w pierwszej kolejności do członków CIS, a następnie wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych byciem z ludźmi, dzianiem dla ludzi i wśród ludzi.

Zaproszenie do udziału:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, tych którzy maja jakieś pomysły na dziania, problemy do rozwiązania albo po prostu chcą spotkać się i porozmawiać do kontaktu z nami. Nasze biuro otwarte jest codziennie w dni robocze wg. harmonogramu podanego w zakładce KONTAKT oraz w zależności od potrzeb po wcześniejszym umówieniu się.

 Finansowanie: Projekt finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.