Makgajwer

Program realizowany jest od września 2004 roku.

Pomysłodawca i koordynator:  Joanna Sarré

Przedstawienie idei programu:

Dziś w cenie są osoby kreatywne, samodzielne, pomysłowe, zaradne, umiejące pracować w zespole. Takich szukają pracodawcy. Do niedawna uważano, że to cechy wrodzone, tymczasem badania wykazały, że nie – kreatywność, nieschematyczne myślenie, pracę w grupie – można wyćwiczyć. Szkoła tego raczej nie uczy; nawet testy wykazują, że kreatywność spada po 7 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły i dowiaduje się, że czegoś się nie da i wbrew prawom przyrody nie można. Tymczasem wyobraźnia może wszystko! Zawsze można problem potraktować jak wyzwanie, spojrzeć z innej perspektywy i poradzić sobie w każdej sytuacji,  jak filmowy bohater MacGyver, który przy braku czasu i środków potrafi zmajstrować potrzebne urządzenie.  Takiej postawy chcemy uczyć, a przy tym kształcić umiejętność prezentowania swoich rozwiązań przy użyciu wszystkich dostępnych środków artystycznych.

Cele programu:

 • kształcenie kreatywności i nieschematycznego myślenia, nauka twórczego rozwiązywania problemów radzenia sobie w sytuacji niedoboru i ograniczeń,
 • budowanie poczucia własnej wartości uczestników programu przez stworzenie szansy przeżycia ciekawej przygody, rozwinięcia talentów, pozytywnego wyróżnienia się,
 • kształcenie różnych umiejętności społecznych (praca w zespole, prezentacja publiczna)
 • zwiększenie motywacji do nauki i pracy nad sobą.
 • edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży
 • upowszechnienie na Śląsku programów rozwoju kreatywności, takich jak „Odyseja Umysłu” czy „Destination Imagination”.

Do kogo adresowany?

Uczestnikami są kilkuosobowe drużyny dzieci lub młodzieży w wieku szkolnym lub studenckim w placówkach (szkołach, świetlicach szkolnych lub środowiskowych, organizacjach, domach dziecka; drużyny mogą też pracować w siedzibie CIS). Projekt w szczególny sposób ukierunkowany jest na osoby mające gorsze szanse edukacyjne.

Co z niego może mieć uczestnik?

Wspaniałą, rozwojową przygodę, pozwalająca odkrywać , wykorzystywać i wzmacniać własne kreatywne możliwości. Umiejętności nabyte w projekcie pozwalają lepiej radzić sobie z różnymi życiowymi trudnościami wyzwaniami, budować konstruktywne relacje społeczne.

Zajęcia z drużynami prowadzą trenerzy – wykwalifikowane osoby i wolontariusze prowadzący, dla których udział w projekcie stanowi również szansę rozwoju osobistego i społecznego.

Opis programu (jak przebiega, z czego się składa):

Program „Makgajwer” wykorzystuje elementy ogólnoświatowych programów edukacyjnych rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży „Odyseja Umysłu” (www.odyseja.org) i „Destination Imagination” (www.kreatywnosc.pl). Obejmuje:

 • PRZYGOTOWANIE TRENERÓW: Wybrana grupa kreatywnych wolontariuszy (przeważnie studentów) odbywa szkolenie oraz osobiście uczestniczy przez rok w pracy drużyny, aby zapoznać się z zasadami i tajnikami programu. Po uzyskaniu certyfikatu trenera wolontariusze prowadzą drużyny.
 • TWORZENIE DRUŻYN DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH: W każdej z placówek, która zechce wziąć udział w programie, tworzy się „Drużynę Makgajwera” liczącą do 7 osób, w określonych kategoriach wiekowych. Każda drużyna pracuje pod kierunkiem dwójki trenerów. Jesienią, po ustaleniu składu drużyn, organizujemy weekendowy wyjazd  lub zgrupowanie integracyjno – warsztatowe dla wszystkich członków drużyn
 • STAŁY TRENING: Każda drużyna spotyka się przynajmniej raz w tygodniu na 2-godzinne zajęcia. Ćwiczy pod kierunkiem trenerów rozwiązywanie twórczych zadań oraz umiejętność pracy zespołowej. Pracuje także nad Wyzwaniem Długoterminowym wybranym przez drużynę spośród 6 zadań o charakterze teatralnym z elementami technicznymi, mechanicznymi i konstrukcyjnymi. Tematyka Wyzwań Długoterminowych określana jest corocznie przez ogólnoświatowe programy „Odyseja Umysłu” i „Destination Imagination”. Zadania na dany rok szkolny drużyna otrzymuje ok. października po  zarejestrowaniu się do konkursu. Każda drużyna wybiera zadanie i samodzielnie – bez ingerencji i pomocy osób z zewnątrz – w ciągu kilku miesięcy pracuje nad przygotowaniem 8-minutowej prezentacji scenicznej, zawierającej elementy określone w zadaniu (poszukuje wiedzy, przeprowadza badania, wykonuje zadane urządzenia i konstrukcje, wymyśla scenariusz, dekoracje i kostiumy). Rola trenerów polega na stymulowaniu twórczego myślenia, a nie na sugerowaniu rozwiązań.
 • WYJAZDY NA KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE, EWENTUALNIE ŚWIATOWE: W marcu drużyny wyjeżdżają na ogólnopolską olimpiadę kreatywności OU lub DI, która gromadzi   od kilkudziesięciu do kilkuset drużyn z całej Polski. Najważniejszym aspektem olimpiad jest radość ze wspólnego spędzania czasu, wspólne pokonywanie wyzwań, uczenie się od siebie nawzajem, wymiana doświadczeń z kolegami z całej Polski i wzajemne podziwianie twórczych rozwiązań, a przy okazji – zwiedzanie miast konkursowych (Wrocław, Warszawa, Kraków, Trójmiasto). Drużyny oceniane są w dwóch konkurencjach:  Prezentacja Wyzwania  Długoterminowego oraz tzw. Wyzwanie na Już (niespodziewane zadanie w krótkim czasie). Drużyny, które zdobędą mistrzostwo Polski mają prawo wyjechać w maju na Finały Światowe do USA (oczywiście pod warunkiem zgromadzenia pieniędzy na podróż i pobyt).
 • DZIAŁANIA PO OLIMPIADZIE: Dalszy trening kreatywności, upowszechnianie programu – prezentacja osiągnięć. Drużyny mistrzowskie pozyskują fundusze na wyjazd do USA i  przygotowują prezentację po angielsku.

Największe sukcesy programu:

Corocznie od 2004 w programie uczestniczy od 2 do 8 drużyn. Na konkursach ogólnopolskich dość często nasze drużyny zdobywają mistrzostwo Polski. Cztery  razy w historii programu udało się nam wysłać mistrzowskie drużyny na Finały Światowe DI do USA: w 2006 roku drużynę najmłodszych dzieci ze świetlicy BRATKI, a w 2008 drużynę studentów – wolontariuszy, która zdobyła tam 3 miejsce na świecie; w 2010 roku wyjechały dwie drużyny: z Gimnazjum Nr 3 oraz z Domu Dziecka Nr 2, a w 2012 roku drużyna licealistów!

Zaproszenie do udziału:

Zapraszamy dzieci i młodzież, zarówno indywidualne osoby jak i całe kilkuosobowe, chętne grupy.  Poszukujemy również wolontariuszy, którzy chcieliby poprowadzić grupy jako trenerzy.

Finansowanie:

Program finansowany jest z grantów pozyskiwanych z różnych źródeł (np. z dotacji Miasta Gliwice, które otrzymujemy prawie corocznie), z grantów od różnych fundacji (m.in. Bank Dziecięcych Uśmiechów, Europejski Program Młodzież) oraz z darowizn przekazywanych przez lokalne i regionalne firmy. Czasem część kosztów zajęć i wyjazdów pokrywają rodzice.

Staramy się, aby uczestnictwo w programie było dla członków drużyn bezpłatne! Stąd, w tym programie darczyńcy są szczególnie mile widziani! Do głównych składowych należą koszty związane ze szkoleniem wolontariuszy-trenerów, organizacją przeglądów lokalnych, wyjazdem drużyn na festiwal ogólnopolski oraz koszty wyjazdu na Finały Światowe do USA.

Planowane zakończenie programu:

W początkowych założeniach program miał być skierowany do dzieci mających gorsze szanse edukacyjne (ze świetlic, domów dziecka), a jego celem głównym było stworzenie im możliwości zmiany swojego życia przez udział w niezwykle silnie oddziałującym całorocznym programie edukacji kulturalnej. Przy tym trenerami drużyn mieli być wolontariusze – studenci kierunków społeczno – pedagogicznych, którzy najpierw przez rok uczestniczyli w programie jako członkowie drużyn, a w następnych latach pracowali z dziećmi jako trenerzy, zdobywając jednocześnie niezwykle cenną praktykę.

Początkowo program tak działał: każdego roku pracowało kilka drużyn dzieci ze świetlic środowiskowych i domów dziecka (maksymalnie mieliśmy 8 drużyn w roku, czyli ok. 50 dzieci i kilkunastu – do 20 wolontariuszy-trenerów).

Fakt, ze nasze drużyny wielokrotnie zdobywały mistrzostwo Polski na olimpiadach kreatywności, a czterokrotnie udało się wyjechać z nimi do USA na finały światowe, miał szczególnie silny wpływ na dalsze życie tych dzieci. Wielu członków drużyn „wyszło na ludzi” pomimo bardzo trudnych uwarunkowań rodzinnych (zaniedbania wychowawcze, brak dobrych wzorców w domach, mieszkanie w „bidulu”) – pokończyli szkoły (niektórzy studiują), pracują, zakładają rodziny.

Od kilku lat jednak obserwujemy zmniejszającą się ilość uczestniczących drużyn. W tym czasie większość świetlic środowiskowych uległa  likwidacji, a w tych, które pozostały nie ma możliwości pracy z drużynami; pracujemy więc z drużynami ze szkół.  Poza tym od ok. 5 lat nie ma wolontariuszy – studentów. Nikt ze studentów nie chce podejmować się kilkuletniego, niezwykle odpowiedzialnego wolontariatu.  Są w stanie zaangażować się akcyjnie (obsługa jednodniowej imprezy czy zbiórka pieniędzy), ale nie chcą przyjąć długotrwałej odpowiedzialności. Bazujemy więc na „dorosłych” członkach CIS (czy wręcz członkach zarządu). Efekt – w postaci utworzenia nowej drużyny – jest niewspółmierny z nakładem pracy, jaki ponosimy promując program w szkołach, przeprowadzając szereg warsztatów w klasach, zachęcając rodziców podczas spotkań.

Dlatego podjęliśmy decyzję, że rok szkolny 2018/19 będzie ostatnim rokiem prowadzenia programu i z końcem czerwca postanowiliśmy go zamknąć.