Gliwickie Organizacje Pozarządowe

Ten, prowadzony niemal od początku istnienia Centrum Inicjatyw Społecznych, program zainicjowało utworzenie Punktu Informacji Społecznej. W jego ramach dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniami w zakresie działalności społecznej, zakładania i prowadzenia organizacji. Prowadzone było również poradnictwo dla osób poszukujących pozainstytucjonalnych form pomocy. Następnie postanowiono zebrać wszystkie działania zwiane z wspieraniem sektora pozarządowego pod wspólną nazwą „Gliwickie Organizacje Pozarządowe”.

Celami programu były:

  • Profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych z Gliwic i okolicy (powiatu).
  • Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich.
  • Budowanie „branżowej” współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i władzami różnych szczebli służącej rozwiązywaniu problemów społecznych obywateli.

W ramach programu w latach 1998-2002:

  • prowadzono lobbing na rzecz zmian prawnych służących organizacjom pozarządowym,
  • organizowano spotkania w lokalnych środowiskach,
  • prowadzono szkolenia dla osób prowadzących organizacje,
  • udzielano porad,
  • pomagano w zakładaniu stowarzyszeń,
  • uczestniczono w konferencjach lokalnych, krajowych i zagranicznych,
  • wypracowywano zasady współpracy organizacji pozarządowych z miastem.

Powyższe działania doprowadziły do utworzenia przez Urząd Miejski w Gliwicach w 2002 roku Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które przejęło większość zadań tego programu, dając wieloaspektowe wsparcie gliwickim organizacjom pozarządowym.

Koordynator: Joanna Sarré

Finansowanie: cześć działań wykonano w ramach wolontariatu, część sfinansowała Fundacja Stefana Batorego